×

Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Bipolar Bozukluklar Derneği” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Derneğin Amacı

Madde 2- Dernek, aşağıda sıralanan amaçlarının gerçekleşmesi için çalışmak üzere kurulmuştur.

1- Bipolar bozuklukların nedenleri, korunma yolları, hastalık tedavisi ve koruyucu tedavi yöntemlerinin toplumca tanınmasını sağlamak, toplumun bu alanda eğitimi için çaba harcamak.
2- Toplumun bipolar bozukluklarla ilgili farkındalık ve bilgi düzeyini artırmak, bu hastalıklar konusundaki yanlış inançlar, yaftalama, ayrımcılık ve dışlama tutumlarını düzeltici uğraş vermek.
3- Bipolar bozukluk hastaları ve yakınlarının bu hastalık konusundaki bilgi ve hastalıkla başa çıkma becerilerini artırmak,
4- Bipolar bozukluklarla ilgili ulusal ruh sağlığı politikaları ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
5- Bipolar bozuklukların nedenleri, korunma yolları, tedavi ve koruyucu tedavisi konusunda tıbbi ya da sosyal bilimsel araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, araştırmalara olanaklar ölçüsünde maddi destek ve bilimsel kaynak sağlamak, sonuçların yayımlanmasını sağlamak.
6- Bipolar bozuklukların tedavisiyle ilgilenen ruh sağlığı çalışanları arasında iletişim ağı oluşturmak,
7- Üniversite ya da Devlet Hastanelerinde kurulmuş olan bipolar bozuklukların tedavisiyle uğraşan merkezlerle işbirliğine girerek, onların çalışmalarını güçlendirmek ve desteklemek.
8- Bipolar bozukluklar alanındaki güncel gelişmelerle ilgili bilgilerin tedaviyle uğraşan ruh sağlığı çalışanlarının mezuniyet sonrası eğitimlerinde yer almasını sağlamak, bu yönde eğitim programları düzenlemek.

Dernekçe Sürdürülecek Etkinlik Biçimleri

Madde 3- Dernek, yukarıda belirtilen amaçları doğrultusundaki aşağıda belirtilen etkinlikleri düzenleyebilir, katılabilir ya da destekleyebilir:

1- Bipolar bozukluk konusundaki her tür tıbbi ve sosyal bilimsel araştırma,
2- Bipolar bozukluk konusunda, topluma, hastalara ve ailelerine ya da bu konuda çalışan sağlık elemanlarına yönelik kurs, seminer, konferans, panel vb her tür eğitim çalışmaları,
3- Bu hastalıkla ilgili bilgi birikimini korumak, araştırmalara dayanak oluşturmasını sağlamak amacıyla her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınların toplanacağı bir ‘belge merkezi oluşturulması’,
4- Bilgi birikimini ve araştırma sonuçlarını üye, toplum, hasta ve sağlık çalışanlarına yaymak için bülten, gazete, dergi, kitap vb yayınlar çıkarma
5- Bipolar bozukluk tanı, tedavi ve araştırmasıyla uğraşan kurumları, her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri ve eleman temini açılarından destekleme,
6- Gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım, bağış toplama kampanyaları düzenleme, yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etme,
7- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için gelir temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurma ve işletme,
8- Dernek faaliyetleri için gereksinim duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alma, satma, kiralama ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etme,
9- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya federasyon kurma veya kurulu bir federasyona katılma.
10- Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurma,
11- Uluslararası faaliyette bulunma, yurt dışındaki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olma ve bu kuruluşlarla proje temelinde ortak çalışmalar yapma veya yardımlaşma,
12- Başka kurum, kuruluş ve derneklerden maddî yardım alma ya da ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunma,
13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütme,
14- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açma,
15- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ve sağlık kurumları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Üyelik

Madde 4- “Asıl üyelik” ve “aday üyelik” olmak üzere iki çeşit üyelik vardır. Derneğe uyumluluk, derneğin amaçlarına uygun çalışmaları değerlendirilerek başvuran kişinin aday ya da asıl üye olarak kabulü ya da başvurunun reddi ve bir aday üyenin asıl üyeliğe geçirilmesi konularında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu alanda çalışmak isteyen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekimler, pratisyen ya da başka dal uzmanı hekimler, psikolog, sosyal çalışmacı ve hemşireler ile bu alanlarda eğitim gören kişiler bu derneğe üye olmak üzere başvurabilir.

a) Üyelik başvurusu kişinin kısa özgeçmişini de içeren bir dilekçe ve dernek asıl üyesi iki kişinin imzalı öneri mektubu ile gerçekleşir. Yabancı uyrukluların üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkı olması zorunludur. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
b) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuran kişiye bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
c) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca asıl üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
d) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Hiç kimse, derneğe üye olmaya ya da dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üyenin altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten ayrılma hakkı vardır. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda işleme konur ve süre tamamlandığında kişinin üyeliğine son verilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7- Bir kişinin dernek üyeliğine aşağıda tanımlanan koşullarla ve tanımlanan süreç izlenerek Dernek Genel Kurulu’nca son verilebilir.

a) Üyelikten çıkarılma koşulları: Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, verilen görevleri yerine getirmemek, yazılı uyarılara karşın üyelik aidatını ödememek, dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, üye olma şartlarını yitirmiş olmak.
b) Bir kişinin üyelikten çıkarılması saptanan bir durum nedeniyle üyelerden birinin ya da Denetim Kurulu’nun önerisiyle veya Yönetim Kurulu tarafından resen görüşülebilir.
c) Yönetim Kurulu, bu maddenin a bendindeki koşullardan birinin gerçekleştiği sonucuna varırsa, kişinin “üyelikten çıkarılmasının Genel Kurul ’a önerilmesine” karar verilebilir.
d) “Üyelikten çıkarılmasının Genel Kurul ’a önerilmesine” karar verilen üyenin dernekteki bütün görevlerine son verilir.
e) Kişi hakkındaki üyelikten çıkarılma önerisi ilk dernek Genel Kurul u’nda karara bağlanır. Genel Kurul ’un üyelikten çıkarılma kararı kesindir.
f) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9- Genel Kurul , derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur.

1- Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde toplanır.
2- Olağanüstü Genel Kurul , Yönetim Kurulu’nun gerekli bulması ya da üye sayısı yedekler göreve çağrıldığı halde 5 kişinin altına düşmüşse, Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul gündemini, çağrı yapan kurul ya da kişiler oluşturur.
3- Yönetim Kurulu Genel Kurul u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh yargıcı üç üyeyi Genel Kurul u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Dernek Genel Kurul unun Çağrı Usulü

Madde 10- Dernek Genel Kurul u’nu Yönetim Kurulu düzenler.

1- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul ’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini hazırlar.
2- En az on beş gün önceden, katılma hakkı bulunan üyelere toplantı günü, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Genel Kurul toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, il toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
3- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Bu durumda ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 11 - Genel Kurul toplantıları aşağıdaki usul ilkelerine göre yapılır.

1- Genel Kurul , katılma hakkı bulunan asıl üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan asıl üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
2- Genel Kurul ’a katılma hakkı bulunan asıl üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek asıl üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Asıl üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
3- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
4- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan asıl üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve katılımcı listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
5- Genel Kurul da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan asıl üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
6- Genel Kurul ’da her asıl üyenin bir oy hakkı vardır; asıl üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler ve aday üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
7- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 12- Genel Kurul un oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri aşağıdaki gibidir:

1- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri aksine karar alınmadığı takdirde gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise, Genel Kurul da, aksine karar alınmadığı takdirde açık oylamayla yapılır.
2- Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
3- Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
4- Genel Kurul kararları, toplantıya katılan asıl üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan asıl üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri

Madde 13 - Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul ’ca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması,
4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyelikten çıkarma hakkında Genel Kurul ’a getirilen Yönetim Kurulu önerisinin ya da bu öneriye yapılan itirazın incelenmesi ve karara bağlanması
7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8- Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10- Derneğin ulusal ya da uluslar arası bir federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11- Derneğin temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve temsilcilere yetki verilmesi
12- Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13- Derneğin vakıf kurması,
14- Derneğin fesih edilmesi,
15- Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17- Mevzuatta Genel Kurul ’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Oluşumu,

Madde 14- Yönetim Kurulu Genel Kurul ’ca derneğin asıl üyeleri arasından seçilmiş beş kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Kurul, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Toplantı sıklığı iki aydan daha seyrek olamaz.

Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul ’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi asıl üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
4- Genel Kurul un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Gerekli görülen yerlerde Genel Kurul un verdiği yetkiyle temsilcilik açılmasını sağlamak, temsilci atamak, denetlemek ve gerekli görürse görevden almak,
6- Genel Kurul ’da alınan kararları uygulamak,
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul ’a sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9- Üyelik koşullarını yitiren ya da dernek görevlerini yerine getirmeyen üyelerin üyelikten çıkarılmasını Genel Kurul ’a önermeye karar vermek, bu üyelerin dernek görevlerine son vermek ve bu doğrultudaki öneriyi Genel Kurul’a sunmak,
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11- Derneğin ulusal ya da uluslararası alanda faaliyetlerde bulunması için karar almak,
12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulu’nun Oluşumu,

Madde 16- Denetim Kurulu Genel Kurul ’ca derneğin asıl üyeleri arasından seçilmiş üç kişiden oluşur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul ’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17- Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul ’a sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde Genel Kurul u toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 18- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 YTL, yıllık olarak da 100 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir,
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3- Dernek tarafından düzenlenen kongre, sempozyum, konferans ve her tür toplantı gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri

Madde 19- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Defter tutma esasları: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 500 Bin YTL’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 20- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Onaylanması

Madde 21- Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 22- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 23- Gelir ve gider belgeleri: Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgelerinin bastırılması

Madde 24- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 25- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 26- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 27-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 28- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

1- Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir: Genel Kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

1- Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

1- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, hesap özeti ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

1-Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

1- Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 29- Dernekte Genel Kurul , Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul , Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 30- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Temsilcilik Açma

Madde 31- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Kurul kararıyla temsilcilik açabilir. Yönetim Kurulu tarafından asıl üyeler arasından bir temsilci atanır. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurul unda temsil edilmez.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 32-Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul ’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul ’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan asıl üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan asıl üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan asıl üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul ’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 33- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul ’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul ’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul ’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Fesih kararıyla birlikte, derneğin mal varlığının tasfiye sonrasında hangi kurum veya kuruluşa devredileceği de kararlaştırılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul ’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bipolar Bozukluklar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul ’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 34- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk Genel Kurul ’da dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri
ASIL ÜYELER:

Olcay Yazıcı
Simavi Vahip
Timuçin Oral
Ayşegül Özerdem
Kaan Kora

YEDEK ÜYELER:

Zeliha Tunca
Fisun Akdeniz
Sibel Çakır
Evrim Erten
Nesrin Koçal

Bu tüzük 34 (otuz dört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Kurucu Üyeler

Olcay Yazıcı
Simavi Vahip
Timuçin Oral
Ayşegül Özerdem
Kaan Kora
Zeliha Tunca
Fisun Akdeniz
Sibel Çakır
Evrim Erten
Nesrin Koçal